Při vývozu auta do země EU už nepotřebujete vývozní značky

Naše mobilita postupně roste takovým způsobem, že si až člověk říká, zda mají státní hranice jako takové ještě vůbec smysl. Na jednom místě se narodíme, na jiném vyrůstáme, na dalším pracujeme a ještě na úplně jiném třeba strávíme důchod. Přitom necestujeme sami. Často si s sebou bereme řadu předmětů, a to včetně automobilů. Pozitivní zprávou je, že i pohyb aut je dnes volnější než dříve.

Bezproblémová mobilita v rámci EU

Pokud byste se např. rozhodli přijmout pracovní nabídku v Nizozemí či Německu a chtěli byste si s sebou odvézt i svého plechového miláčka, postačí, když jej na místě přihlásíte do evidence. Již neplatí, že byste k exportu vozidla do země EU potřebovali krátkodobé vývozní registrační značky. Tamní úřady následně do 2 měsíců nahlásí do České republiky, že bylo vozidlo přihlášeno a zaevidováno v jiném státě Evropské unie. Registrace vozidla v jiném státě pak přirozeně probíhá v souladu s tamější legislativou.

Mimo EU jsou vývozní značky povinné

Vyvážíte-li auto do země, která není součástí EU, musíte podat písemnou žádost o přidělení registrační značky s omezenou platností pro vývoz do jiného státu na obecní úřad obce s rozšířenou působností. Až do 1.6. přitom platilo, že žádosti vyřizoval zásadně úřad v místě aktuálního pobytu nebo sídla provozovatele. Nyní však můžete v této souvislosti kontaktovat kterýkoliv úřad.

Co budete potřebovat?

Změnila se sice příslušnost úřadů, podmínky, které musí žadatel o vývozní značky do země mimo EU splnit, ale zůstávají stejné. Jejich obdržení je podmíněno předložením

  • originálu dokladu totožnosti (občanský průkaz či pas)
  • originálu či úředně ověřené kopie živnostenského oprávnění nebo výpisu z obchodního rejstříku (u firemních vozů)
  • osvědčení o registraci vozidla
  • technický průkaz

Dále musíte odevzdat všechny registrační značky, které byly k vozidlu vydány. Zažádat o vývozní značky může buď přímo vlastník anebo případně zplnomocněná osoba. Formulář s názvem „Žádost o vydání tabulky s registrační značkou na vývoz“ je možné stáhnout na webu Ministerstva dopravy, případně je k dispozici na úřadech s rozšířenou působností.

Žádosti lze vyřídit na počkání

Žádost je standardně vyřizována na počkání. V komplikovaných případech je stanovena lhůta 30 dní. V současnosti je nutná osobní návštěva na městském úřadě. Elektronické vyřízení zatím není možné.

Registrace vozidel v zahraničí aneb pravidlo 185 dní

V rámci Evropské unie platí, že máte povinnost provést registraci auta v případě, že se v dané zemi zdržujete déle než půl roku, přesněji řečeno 185 dní. Je tedy jasné, že při běžné turistice ani při krátkodobých či střednědobých pracovních cestách si s přeregistrováním auta hlavu lámat nemusíte. Nicméně pokud se např. do zmíněného Nizozemí či Německa vydáte na roční studijní či pracovní pobyt, auto byste přehlásit měli. Vzhledem k tomu, jak jsou dnes veřejná prostranství prošpikována kamerami se záznamem, by nebylo složité porušení povinnosti prokázat.

Při registraci vozidla v zahraničí doporučujeme informovat se o přesném postupu. Proces totiž není plně harmonizován a platí, že v různých zemích po vás mohou chtít různé dokumenty, mohou platit různé lhůty apod. Obsah jednotlivých dokumentů a podmínky jsou zevrubně popsány ve směrnici Rady č. 1999/37/ES o registračních dokladech vozidel.